Karta poległego

Nazwisko: SOŁTYS
Imię #1: Bohdan [1]
Imię #2: Stanisław [2]
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Joachim
Imię matki: Helena
Nazwisko rodowe matki: Spława-Nayman
Data urodzenia: 6 maj 1894
Miejsce urodzenia: Kluczbork
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres: Włocławek
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: d-ca OZ / d-ca pułku piech.

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppłk [3]
Przydział na 1 września 1939: 4 DP
Jednostka: Inne jednostki 4 DP
Funkcja na 1 września 1939: dowódca Ośrodka Zapasowego 4 Dywizji Piechoty
Przydział po 1 września 1939: pułk ON (7-11 IX), 14 pp (od 11 IX, godz. 20.00)
Funkcja po 1 września 1939: dowódca pułku ON, dowódca 14 pp
Przebieg służby wojskowej: # od 1914 - ochotniczo w 2 pułku ułanów grupy wschodniej Legionów Polskich na frontach I wojny światowej;
# 1917 - internowany w Bustia Haza na Węgrzech za odmowę złożenia przysięgi na wierność cesarzowi Austro-Węgier;
# 1918 - po ucieczce z obozu z powrotem w Legionach Polskich;
# 1918-1919 - w szeregach Wojska Polskiego na wojnie polsko-ukraińskiej (walki o Lwów, dwukrotnie ranny pod Czartowską Skałą); awansowany na stopień chor.;
# 1919-1920 - w szkole oficerskiej w Bolechowie na Podkarpaciu;
# wiosna 1920 - odkomenderowany do prac plebiscytowych na Śląsku (pseud. Gardawski), po czym na własną prośbę przeniesiony do 38 pułku piechoty;
# 1920 - w szeregach 38 pp na wojnie polsko-bolszewickiej (kampania kijowska);
# koniec 1920 - w stopniu por. odkomenderowany do Raciborza;
# 1921 – w III powstaniu śląskim, m.in. w bitwie o Górę św. Anny);
# 3 V 1922 - zweryfikowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 1022.) i przydziałem do 38 pp w Przemyślu;
# 1923 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 926.) i przydziałem do 38 pp;
# 1924 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 501.) i przydziałem do 38 pp;
# 1926 - przeniesiony do 40 pułku piechoty we Lwowie;
# 1928 - odnotowany w stopniu mjr. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1928 r. (lokata 27.), pozostając jako oficer 40 pp na ewidencji kadry oficerów piechoty z równoczesnym oddelegowaniem do służby w Dowództwie Okręgu Korpusu Nr VI we Lwowie, następnie przeniesiony na stanowisko wojewódzkiego komendanta Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego w Tarnopolu;
# 1930-1931 - na stanowisku dowódcy batalionu 52 pułku piechoty w Złoczowie;
# 1930 - odnotowany w stopniu mjr. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1928 r. (lokata 24./403.) i przydziałem do 52 pp;
# 1931-1934 - jako wykładowca w Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie;
# 1932 - odnotowany w stopniu mjr. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1928 r. (lokata 23.) i przydziałem do C.W. Piech.;
# 1 VII 1933 - odnotowany w stopniu mjr. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1928 r. (lokata 20./260.) i przydziałem do C.W. Piech.;
# od 1934 - na stanowisku dowódcy II batalionu 67 pułku piechoty w Toruniu;
# 5 VI 1935 - odnotowany w stopniu mjr. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1928 r. (lokata 18./204.) i przydziałem do 67 pp;
# 12 I 1936 - awansowany na stopień ppłk. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1936 (lok. 18) z przydziałem na stanowisko zastępcy dowódcy 67 pp w Brodnicy;
Odznaczenia: Order Wojenny "Virtuti Militari" kl. V (Krzyż Srebrny, 1920, za wojnę polsko-bolszewicką), Krzyż Walecznych (trzykrotnie), Krzyż Niepodległości, Śląski Krzyż Powstańczy (pośmiertnie)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 4 DP, m.in. w bitwie nad Bzurą
Data śmierci: 12 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Władysławów [4]
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Ranny w biodro od niemieckiej broni maszynowej, kiedy zgodnie z zarządzeniem dowódcy 4 Dywizji Piechoty pojechał konno, by wraz z dowódcą kompanii zwiadowczej osobiście wstrzymać natarcie II batalionu 14 pułku piechoty na Sapy i Strzebieszew, kontynuował zadanie, a gdy wobec pogarszającego się stanu zdrowia, zawrócił do dowództwa pułku, poległ od jednego lub dwóch postrzałów w głowę (Ciesielski 2008, s. 211 i przyp. 215).
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Sobota, cmentarz parafialny
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Bielawy, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu: mogiła nr 50
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: 1) Zbiorcza imienna tablica epitafijna na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Bielawach (data śmierci: 10 września 1939);
2) Imienna tablica epitafijna na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Bielawach (miejsce śmierci: pod Konarzewem);
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku: Zwłoki oficera zostały w trakcie walk podniesione z pola bitwy i przewiezione przez chor. Stanisława Kopfa do Bielaw, a następnie pochowane na cmentarzu parafialnym w Sobocie. Jego rzeczy osobiste, tj. pieniądze w kwocie 180 zł i obrączka zostały przekazane kpt. Józefowi Kozińskiemu, I adiutantowi 14 pułku piechoty (CAW, sygn. II/1/16, s. 61; Ciesielski 2008, s. 211-212, 213).
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 173 (dalej: KPŻP).

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, Listy strat, sygn. 6062, Polski Czerwony Krzyż - Pełnomocnik na Oddział w Łowiczu, Spisy poległych w r. 1939 na terenie gmin powiatu łowickiego (maszynopis), s. 18-19 (dalej: B.Inf., sygn. 6062).

Kwatera żołnierzy polskich na cmentarzu parafialnym w Bielawach, poległych w Bitwie nad Bzurą w 1939 r.: Bielawy, gm. Bielawy, pow. Łowicz, woj. Łódź, oprac. H. Wójcik, [w:] Bohaterowie Bitwy nad Bzurą w naszej pamięci, red. T. Poklewski-Koziełł, Łęczyca 2009, s. 188 - poz. 183 (dalej: Lista 2009).

Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie, sygn. II/1/16, Dziennik bojowy z wojny polsko-niemieckiej 1939 roku prowadzony przez adiutanta 14 p.p. kpt. Kozińskiego Józefa (rękopis), s. 61, 65 (dalej: CAW, sygn. II/1/16).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych. Załącznik do Dz. Pers. 13/22, Warszawa 1922, s. 55 (dalej: Lista starszeństwa 1922).

"Rocznik Oficerski", 1923, s. 236, 413 (dalej: RO 1923).

"Rocznik Oficerski", 1924, s. 219, 357 (dalej: RO 1924).

"Rocznik Oficerski", 1928, s. 125, 182 (dalej: RO 1928).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty (c.d.), "Przegląd Piechoty", R. III, 1930, z. 7, s. 132 (Lista starszeństwa 1930).

"Rocznik Oficerski", 1932, s. 31, 802 (dalej: RO 1932).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 1 lipiec 1933 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1933, s. 22 (dalej: Lista starszeństwa 1933).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 5 czerwiec 1935 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1935, s. 21 (dalej: Lista starszeństwa 1935).

Bilski S., Słownik biograficzny regionu brodnickiego, Brodnica - Toruń 1991, s. 97-98 (dalej: Bilski 1991).

Kraiński I., Pekról J., 14 Pułk Piechoty, Warszawa 1992 [Zarys historii wojennej pułków polskich w kampanii wrześniowej, z. 14], s. 30, 31, 36 (dalej: Kraiński, Pekról 1992).

Kryska-Karski T., Straty Korpusu Oficerskiego 1939-1945, Londyn 1996, s. 391 (dalej: Kryska-Karski 1996).

Wultański J., Dzieje 67 Pułku Piechoty, Brodnica 2003, s. 212-213 (dalej: Wultański 2003).

Ciesielski Z., Dzieje 14 Pułku Piechoty w latach 1918-1939, Toruń 2008, s. 122, 197, 198, 201, 207, 209, 211-212, 213, Zał. nr 14 - s. 301 (dalej: Ciesielski 2008).

Martyrologia Ludności Powiatu Włocławskiego 1939-1945, oprac. R. S. Sobczak, http://martyrologia.wloclawek.pl/miasto-wloclawek [dostęp: 19 III 2017] (dalej: martyrologia.wloclawek.pl).

Uwagi: Od 1904 r. mieszkał we Lwowie, gdzie ukończył szkołę powszechną oraz gimnazjum. W 1914 r., będąc na II roku politechniki, przerwał studia ze względu na wybuch I wojny światowej i wstąpienie do służby w Legionach Polskich.
Przypisy: [1] a) Bohdan (źródło: KPŻP; Lista 2009; CAW, sygn. II/1/16; RO 1928; Lista starszeństwa 1930; RO 1932; Lista starszeństwa 1933; Lista starszeństwa 1935; Kraiński, Pekról 1992; Kryska-Karski 1996; Ciesielski 2008); b) Bogdan (źródło: Bilski 1991; Wultański 2003; martyrologia.wloclawek.pl); c) Stanisław (źródło: Lista starszeństwa 1922; RO 1923; RO 1924); d) brak danych (źródło: B.Inf., sygn. 6062);
[2] a) Stanisław (źródło: Lista 2009; RO 1928; Lista starszeństwa 1930; RO 1932; Lista starszeństwa 1933; Lista starszeństwa 1935; Bilski 1991; Kryska-Karski 1996; Ciesielski 2008); b) Bohdan (źródło: Lista starszeństwa 1922; RO 1923; RO 1924); c) brak danych (źródło: KPŻP; B.Inf., sygn. 6062; CAW, sygn. II/1/16; Kraiński, Pekról 1992; Wultański 2003; martyrologia.wloclawek.pl);
[3] płk, awansowany pośmiertnie (źródło: Kryska-Karski 1996; Ciesielski 2008, Zał. nr 14 - s. 301)
[4] a) Władysławów (źródło: KPŻP; Lista 2009; Ciesielski 2008, s. 211-212 - przyp. 215; martyrologia.wloclawek.pl); b) Władysławów - Strzebieszew (źródło: CAW, sygn. II/1/16, s. 61); c) błędnie: Władysławowo (źródło: Kryska-Karski 1996); d) Sapy (źródło: Ciesielski 2008, s. 122, 211, Zał. nr 14 - s. 301); e) Sobota (źródło: B.Inf., sygn. 6062); f) Konarzew / pod Konarzewem (źródło: Bilski 1991 / Wultański 2003);
Ostatnie zmiany: 2017-03-25 19:07:30 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Ppłk. Bohdan Stanisław Sołtys upamiętniony na zbiorczej imiennej tablicy epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Bielawach. Stan z dn. 11 sierpnia 2012 r. (fot. Błażej Kucharski).Ppłk. Bohdan Stanisław Sołtys upamiętniony na imiennej tablicy epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Bielawach. Stan z dn. 11 sierpnia 2012 r. (fot. Błażej Kucharski).Bohdan Stanisław Sołtys jako major Wojska Polskiego (fot. ze zb. Mariana Ropejki).

Komentarze