Regulamin

Regulamin portalu www.bohaterowie1939.pl

DEFINICJE

www.bohaterowie1939.pl – portal poświęcony upamiętnieniu żołnierzy i osób cywilnych poległych, zmarłych z ran, zaginionych i zamordowanych podczas lub w wyniku działań wojennych w kampanii wrześniowej 1939, prowadzony przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nad Bzurą, z siedzibą w Plecewicach 98, 05-088 Brochów, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000256532.

Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z portalu www.bohaterowie1939.pl.


I. ZASADY OGÓLNE

1.a. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z portalu www.bohaterowie1939.pl.
b. Korzystanie przez Użytkowników z portalu www.bohaterowie1939.pl jest bezpłatne.

2. Aby móc korzystać ze wszystkich możliwości portalu www.bohaterowie1939.pl niezbędna jest rejestracja co oznacza zgodę na udostępnianie niezbędnych danych osobowych.

3. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych, rozwiązań technicznych i innych elementów portalu przysługują portalowi www.bohaterowie1939.pl.

4.a. Wszystkie przekazane do publikacji materiały stanowią własność portalu i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich wykorzystywania do celów innych niż prywatne bez uprzedniej zgody portalu www.bohaterowie1939.pl.
b. Materiały przekazane przez Użytkownika do publikacji zostaną opatrzone stosownym opisem potwierdzającym ich pochodzenie.

5. Portal www.bohaterowie1939.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wystawianych komentarzy ani za jakość informacji zamieszczanych przez Użytkowników.


II. OGRANICZENIA i ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Portal www.bohaterowie1939.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.

2. Portal www.bohaterowie1939.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie kont Użytkowników. Użytkownicy zobowiązani są do posługiwania się prawidłowym i aktualnym adresem e-mail w trakcie korespondencji z portalem www.bohaterowie1939.pl.

3. Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie portalu. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę portalu www.bohaterowie1939.pl, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek portalu lub dobre imię Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nad Bzurą. W przypadku takiego postępowania po stronie Użytkownika, portal www.bohaterowie1939.pl zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań zmierzających do naprawienia zaistniałej szkody.

4. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.


III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku ewentualnych sporów pomiędzy Użytkownikami a portalem www.bohaterowie1939.pl zastosowanie mają przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez właściciela portalu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej portalu.

3.a. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.
b. Zmiany regulaminu wiążą Użytkownika również w przypadku niepoinformowania o nich.

Sochaczew, dnia 8 września 2010 roku