Karta poległego

Nazwisko: SOBISZ
Imię #1: Jerzy
Imię #2: Jan
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

kpr.
Przydział na 1 września 1939: 16 DP
Jednostka: 64 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 18 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Kiernozia
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1: w pobliżu miejsca śmierci, w Kiernozi
Data ekshumacji: 2 czerwiec 1940
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Kiernozia, cmentarz wojenny
Lokalizacja grobu: Mogiła nr 38, sektor 4(D), kwatera 1
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: Tablica epitafijna na symbolicznym krzyżu mogiły - D 2
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku: "Ogółem na terenie gminy Kiernozia znajdowało się ok. 15[13] mogił zbiorowych, w których było pochowanych co najmniej dwóch żołnierzy i 8[10] mogił pojedynczych. ...Dwie mogiły znajdowały się... ...na terenie sąsiedniej gminy w miejscowości Osiek. Ze wszystkich mogił przetransportowano na cmentarz[w Kiernozi] 134. żołnierzy poległych we wrześniu 1939r.
...Ekshumacja trwała łącznie 7 dni[od 2 do 7 VI 1940r.] i zakończona została 7 czerwca 1940r."(S. Pełka - „ROCZNIKI ŁOWICKIE” Tom VII, Łowicz 2009, s.147, 148,149,150.)
Poszukiwania mogiły: "Praca nasza polegała na odszukaniu i oznaczeniu na mapce grobów znajdujących się w terenie. Każdy z nas posiadał kopię mapki... Jeździliśmy... każdy w swoim rejonie - i pytaliśmy ludzi, gdzie znajdują się mogiły żołnierzy polskich. ...przeprowadzaliśmy wywiady z mieszkańcami danej wsi... Pytania: 1. Ilu żołnierzy pochowanych jest w mogile? 2. W jakich okolicznościach zginęli? 3. W jakim dniu polegli? ...nie potrzebowaliśmy okazywać otrzymanych od PCK pism..."(S. Pełka - „ROCZNIKI ŁOWICKIE” Tom VII, Łowicz 2009, s.143, 144.)
Źródła: - Wykaz żołnierzy pochowanych na cmentarzu wojennym w Kiernozi, wg aktualizacji z 2003r.(uzyskany dzięki uprzejmości Urzędu Gminy w Kiernozi), kserokopia;
- Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 169.;
- „ROCZNIKI ŁOWICKIE” Tom VII, Łowicz 2009, s.143, 144, 147, 148,149,150.;
Uwagi: - na tablicy epitafijnej widnieje data śmierci "17 IX 1939r."
- Pierwotnie w dokumentacji cmentarza umieszczono nazwisko GOBISZ choć były przypuszczenia, że powinno być SOBISZ(Źródło: „ROCZNIKI ŁOWICKIE” Tom VII, Łowicz 2009, s.150.[PLAN S. Pełki z 1940r. - poprawiony w 1966r.]);
- Ponownie ekshumowany na życzenie rodziny: - S. Pełka w „ROCZNIKACH ŁOWICKICH” Tom VII, Łowicz 2009, s. 151. podaje: „…na planie[cmentarza] niektóre pojedyncze mogiły są skreślone. Są to te groby, z których zwłoki, zabrane zostały przez rodziny poległych…”. Jest osiem takich przypadków. Plan cmentarza(s.150) wykonany został w 1940 roku, na zakończenie prac ekshumacyjnych. Autor nie podaje jednak kiedy nastąpiły ekshumacje. W 1966 roku jedna z kopii planu, z częścią dokumentów, została odnaleziona i prawdopodobne jest, że wtedy dokonano skreśleń. Dalej S. Pełka pisze: „…wszystkie dokumenty[i oryginał planu], które przekazane były z poszczególnych gmin do PCK w Łowiczu zostały zniszczone przez Niemców…”(s. 153) lub wywiezione do Niemiec. Jednak w publikacji - "Księgą pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, Żołnierze września", kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993 nadal część poległych ma przypisane miejsce spoczynku na cmentarzu wojennym w Kiernozi, również kapral Jerzy Jan SOBISZ. Obecne miejsce pochówku - BRAK DANYCH.;

- W sektorze 1(A) cmentarza znajduje się również druga tablica epitafijna na symbolicznym krzyżu z takimi samymi danymi personalnymi poległego żołnierza - "A 54";
Ostatnie zmiany: 2011-03-15 23:42:44 przez Saluda | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze