Karta weterana

Nazwisko: CZUMA
Imię #1: Walerian
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Jan
Imię matki: Emilia
Nazwisko rodowe matki: Ptak
Data urodzenia: 24 grudzień 1890
Miejsce urodzenia: Niepołomice /pow. Bochnia/
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny:
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

gen. bryg.
Przydział na 1 września 1939:
Jednostka:
Funkcja na 1 września 1939: komendant główny Straży Granicznej
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939: - od 3 IX do 28 IX 1939 dowódca obrony Warszawy
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Złoty Krzyż Orderu Virtuti Militari kl.IV (nr oo112), Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari kl.V, Krzyż Niepodległości z Mieczami, Krzyż Walecznych - 4x, Order Polonia Restituta kl. 3 i 4, Złoty Krzyż Zasługi.
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 07 kwiecień 1962
Miejsce śmierci: w Penley /północna Walia niedaleko Wrexham/
Obecne miejsce spoczynku: Warszawa, ul. Powązkowska, Cmentarz Wojskowy
Lokalizacja grobu: http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/cmentarz_wojs.html - Kwatera: II C 27, Rząd: 2, Grób: 1
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 24 XII 1890 w Niepołomicach pow. Bochnia, syn Jana i Emilii z Ptaków. Ukończył szkołę powszechną w Kętach, potem gimnazjum klasyczne w Wadowicach, gdzie w 1911 zdał maturę. W latach 1911-1912 odbył jednoroczną służbę wojskową w 13 pp armii austriackiej. Od 1912 studiował Akademii Rolniczej w Wiedniu. Od 1912 członek ZS w Wiedniu. Po wybuchu I wojny światowej w VIII 1914 przybył na czele drużyny ZS z Wiednia do Bochni, gdzie wstąpił do LP. Przydzielony do 2 pp LP dowodził plutonem w 11 kompanii. 29 IX 1914 mianowany chor. piech. Podczas kampanii karpackiej 3 XII 1914 przeniesiony z baonem do 3 pp LP, gdzie dowodził 7 kompanią. 14 III 1915 mianowany ppor. piech., a 15 XII 1915 por. piech. Dowodził w tym czasie 9 kompanią 3 pp LP. Podczas bitwy pod Wołczeckiem 5 VII 1915 zostaje ciężko ranny. Przebywa na leczeniu szpitalnym, skąd powraca do pułku 17 XII 1917. Z dniem 1 XI 1916 mianowany kpt. piech. Następnie d-ca baonu. W nocy z 15/16 II 1918 razem z II Brygadą przebił się przez front pod Rarańczą. W III 1918 awansowany do stopnia mjr-a piech. Po połączeniu się z II KP 22 II 1918, Wysłany z misją do Moskwy, do II KP już nie powrócił. W VI-VII 1918 sprawował w Moskwie funkcję polskiego k-dta placu, umożliwiając rozbitkom z I, II i III KP przedostawanie się do Murmańska. Wyznaczony d-cą oddziałów polskich w Rosji, którymi dowodził na Syberii od VIII 1918 do I 1920 w walce z bolszewikami. Awansowany przez gen. J. Hallera 28 XI 1918 do stopnia ppłk piech. i 4 II 1919 do stopnia płk-a. Po kapitulacji 5 dywizji w rejonie Krasnojarska 10 I 1920 przebywał do I 1922 w więzieniu sowieckim w Krasnojarsku, Omsku i Moskwie. Do kraju wrócił 20 I 1922 w drodze wymiany jeńców. Zweryfikowany w stopniu płk piech. z starszeństwem od 1 VI 1919. W okresie 2 IX 1922-17 XII 1922 ukończył w Rembertowie kurs wyższych dowódców. Od 18 XII 1922 do 1 V 1927 był d-cą 19 DP. Z dniem 2 V 1927 przeniesiony na stanowisko d-cy Obszaru Warownego Wilno. 20 II 1928 objął stanowisko d-cy 5 DP we Lwowie. Mianowany gen. bryg. 1 I 1929. Równocześnie w okresie 10 II 1931-15 VII 1932 ukończył kurs Wyższych Studiów Wojskowych w Warszawie. Od 31 V 1935 do XI 1935 pełnił funkcję z-cy d-cy OK VI Lwów, zachowując jednocześnie dowództwo 5 DP do 9 V 1938. Następnie do w dyspozycji Ministra Spraw Wojskowych. 7 II 1939 mianowany został k-dtem głównym Straży Granicznej. Podczas kampanii wrześniowej 1939 od 3 IX do 28 IX 1939 był dowódcą obrony Warszawy. Po kapitulacji Warszawy od 28 IX 1939 w niewoli niemieckiej. Przebywał w oflagach: VIII E Johannisbrunn, VI B Dössel i VII A w Murnau. 29 IV 1945 uwolniony przez oddziały amerykańskie. Od 1946 mieszkał w Wlk. Brytanii, gdzie pracował jako robotnik rolny, potem prowadził farmę w Lark. W 1961 ciężko zachorował i po 13 – miesięcznym leczeniu w polskim szpitalu w Penley zmarł tam 7 IV 1962. Pochowany na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie.
Odznaczony: VM kl. IV nr oo112 i V, KN z M, KW4x, Orderem Polonia Restituta kl. 3 i 4, ZKZ.
Roczniki oficerskie 1923, 1924, 1928, 1932;
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006;
T. Jurga. Obrona polski 1939. W-wa 1990;
W. K. Cygan. Oficerowie Legionów Polskich 1914-1817. Słownik biograficzny, t. I. W-wa 2005;
T. Kryska- Karski - St. Żurakowski. Generałowie Polski Niepodległej. W-wa 1991.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=562
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Jurga T., Obrona Polski 1939, Warszawa 1990, s. 757/758.

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 287.
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2012-01-13 10:27:03 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze